Všeobecné obchodné podmienky využívania a poskytovania služby Sito CRM

I. Všeobecné ustanovenia

1. Spoločnosť AlejTech, spol. s r.o. , so sídlom Pestovateľská 308/23,  900 44 Tomášov, IČO: 36 291 374, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.  40151/B vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“).

2. VOP sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy  medzi spoločnosťou AlejTech, spol. s r.o.  (ďalej len „Poskytovateľ“) a používateľom, ktoré sa týkajú prístupu a používaniu automatizovaného systému SitoCRM (ďalej len „Systém“). VOP upravujú aj vzťahy po skončení záväzkového vzťahu súvisiace s jeho úplným vysporiadaním.

3. V zmysle týchto VOP je používateľom fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

 1. vstúpila s poskytovateľom do záväzkového vzťahu, ktorého predmetom je využívanie/poskytovanie Systému,
 2. vykonáva konanie smerujúce k uzatvoreniu záväzkového vzťahu s poskytovateľom týkajúceho sa využívania/poskytovania Systému, a to bez ohľadu na to, či sa tento záväzkový vzťah uskutoční,
 3. prestala byť používateľom podľa písm. a) alebo b).

4. VOP sú zverejnené na internetovej stránke www.sitocrm.eu (ďalej len „internetová stránka“).

5. Registráciou na internetovej stránke, používateľ vyjadruje svoj súhlas a  s týmito VOP.

II. Automatizovaný systém Sito CRM

1. Systém slúži na vnútro firemnú evidenciu údajov a tokov informácií.

2. Používateľ môže využívať Systém po registrácii na internetovej stránke. Na registráciu používateľ vyplní prihlasovací formulár a odošle ho Poskytovateľovi stlačením tlačidla „Objednať a zaplatiť“. Poskytnutie údajov označených hviezdičkou (*) je povinné.

III. Odplata

1. Výška odplaty za využívanie Služby je závislá od maximálneho počtu súčasne aktívnych používateľov v mesiaci predchádzajúcemu mesiacu za ktorý sa platí.

2. Systém je spoplatnený mesačne, a to vopred ku dňu registrácie do systému.

3. Výška odplaty za jedného používateľa je uvedená na stránke http://www.sitocrm.eu/sk/cennik.html.

4. Prvé tri mesiace používania služby Používateľom sú spoplatnené jednorazovou sumou 3 € (slovom: tri eurá), bez ohľadu a obmedzenia na počet súčasne aktívnych používateľov.

5, Všetky platby sa platia výlučne online platbou cez systém GoPay. Služba, funkcie a prístupy budú aktívne až po pripísaní platby na účet Poskytovateľa.

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený nakladať so Systémom. Používateľ berie na vedomie, že Systém je autorským dielom v zmysle Autorského zákona.

2. Používateľ je oprávnený používať Službu výlučne pre svoju potrebu. Používateľ sa zaväzuje, že nebude poskytovať Službu tretím stranám. Používateľ sa tiež zaväzuje, že neposkytne prihlasovacie údaje žiadnej tretej osobe a zabezpečí aby neprišlo k rozširovaniu, zverejneniu alebo sprístupneniu prihlasovacích údajov tretej osobe.

3. Používateľ nie je oprávnený zasahovať do Systému alebo jeho časti, vyhotovovať rozmnoženiny Systému alebo jeho časti, akýmkoľvek spôsobom ich rozširovať alebo ukladať na nosiče informácií.

4. Používateľ sa zaväzuje nepoužívať Službu v rozpore s platnými zákonmi a to hlavne:

 1. Nepoužívať Službu na rozposielanie nevyžiadaných reklamných správ (SPAM)
 2. Nepoužívať Službu na spracovanie osobných údajov v rozpore zo zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

5. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť prístup používateľa k Systému v dohodnutom rozsahu počas predplateného obdobia. Akékoľvek vady Systému, sa Poskytovateľ zaväzuje v primeranej lehote odstrániť.

6. Poskytovateľ sa zaväzuje primerane zálohovať údaje nahrané Používateľom do systému.

7. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá používateľovi vznikne:

 1. spracovaním chybných vstupných údajov, predovšetkým údajov zadaných používateľom,
 2. nesprávnym používaním Systému používateľom,
 3. neodborným zásahom používateľa do Systému,
 4. napadnutím Systému vírusmi alebo iným zásahom do Systému zo strany tretej osoby,
 5. v dôsledku technických vád na strane Poskytovateľa, používateľa alebo tretej osoby,
 6. neposkytnutím alebo neodoslaním informácií Systémom.

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Používateľ aj Poskytovateľ môžu kedykoľvek odstúpiť od tejto zmluvy, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Odstupujúci je povinný informovať druhú stranu o odstúpení emailom. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom doručenia druhej zmluvnej strane.

2. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán. Tým nie je dotknuté právo Poskytovateľa domáhať sa náhrady škody vzniknutej konaním používateľa.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje vrátiť používateľovi alikvotnú sumu nevyužitého predplatného, ak jej výška presahuje sumu 3 € (slovom: tri eurá).

VI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP sú účinné odo dňa 01.05.2014.

2. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto VOP, a to najmä z dôvodov zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, zmeny situácie na trhu a zmeny obchodnej politiky. O zmenách VOP informuje poskytovateľ používateľov a verejnosť zverejnením nových obchodných podmienok na svojej internetovej stránke, a to najmenej 15 dní pred účinnosťou príslušnej zmeny. Ak používateľ písomne neoznámi poskytovateľovi pred dňom účinnosti zmien VOP, že so zmenami nesúhlasí, stáva sa nové znenie VOP odo dňa účinnosti  pre používateľa záväzné. Všetci používatelia sú viazaní novým znením VOP odo dňa ich účinnosti.

3. Používateľ udeľuje poskytovateľovi odoslaním prihlasovacieho formulára alebo objednávacieho formulára  v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov za účelom plnenia zmluvy podľa VOP, fakturácie, komunikácie a ponúkania služieb a produktov Poskytovateľom, a to aj elektronickými prostriedkami.

4. Všetky vzťahy medzi Poskytovateľom a používateľom, ktoré tu nie sú výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

5. Na riešenie spory medzi Poskytovateľom a používateľom sú príslušné slovenské súdy.


Do Sita sme nasypali

circle-contacts

Udržiavajte kontakty

Všetky kontakty na jednom mieste - klienti, spolupracovníci, partneri, prepojení so sociálnymi sieťami, prístupní cez mobil...

circle-calendar

Sledujte aktivity v Kalendári

Prehľad aktivít, pracovné výkazy, osobný a zdieľaný kalendár, plánovanie stretnutí, zadávanie úloh, reporty, projekty...

circle-communication

Rozbehnite komunikáciu

Automatické archivovanie e-mailovej komunikácie vnútri spoločnosti aj so zákazníkmi a partnermi, sledovanie obchodných príležitostí, správa zásielok a pošty.

circle-finance

Manažujte firemné financie

Fakturácia, pokladňa, správa vkladov, výberov a prevodov, sledovanie stavu platieb a faktúr, automatické notifikácie, skladové hospodárstvo...

circle-documents

Zdieľajte dokumenty

Zdieľanie dokumentov vrámci spoločnosti aj navonok, archivovanie a verziovanie súborov, možnosť nastaviť prístupy podľa prístupových práv používateľa...

Chcem vyskúšať Sito CRM!

Vyskúšajte Sito len za 3 € na 3 mesiace.
Vyplňte základné údaje o vašej firme
a môžete hneď začať preskúmavať Sito.

V Sito CRM sme našli skvelý nástroj ako si v našej organizácii upratať všetky procesy. Zjednodušili sme si tým evidenciu študentov, platieb a zdieľanie dokumentov.
- Tomáš Božik, riaditeľ IT v kurze